Урожай

Весняні роботи в цьому році будуть дуже складними, ад­же несприятливі кліматичні осінні умови призвели до посіву озимих в пізні строки, тому значні площі їх увійшли в зи­му ослабленими, що призведе до пересіву та підсіву части­ни посівів озимих. Крім того, значно подорожчали міндобри- ва, пестициди, а тому доведеться впроваджувати альтерна­тивні резерви для збільшення врожаю і підвищення якості продукції. Одним із таких резервів є застосування стимуля- торів-добрив нового покоління, одержаних на основі гуміно­вих сполук.

Сьогодні на ринку є велика кількість гумінових препа­ратів, які суттєво відрізняються по рістстимулюючих влас­тивостях, вмісту мікро- і макроелементів, а також корисних мікроорганізмів, це все залежить від виду сировини та спо­собу їх виробництва.

Наприклад в гумінових препаратах, виготовлених на ос­нові бурого вугілля, торфу, лігнінів, гумінові речовини більш інертні, в них відсутні або в малій кількості присутні ко­рисні мікроорганізми, мікро- та макроелементи. Найбільш ефективні - це препарати виготовлені на основі біогумусу та сапропелів яким являється «Вермимаг»

 «Вермимаг» - рідке органічне добриво-біостимулятор, містить рістрегулюючі речовини, азот, фосфор, калій та в до­статній кількості для рослин мікроелементи - у тому числі до 4% природного магнію, який відіграє основну роль у фото­синтезі, а також в необхідній кількості селен, в 1 см3 до міль­ярда корисних мікроорганізмів.

Забезпечити високу врожайність з мінімальними за­тратами на придбання міндобрив та пестицидів можна за рахунок застосування в технологіях вирощування с/г культур біостимуляторів-добрив нового покоління: «Вер­мимаг», а тому ми рекомендуємо:

  1. Провести допосівну обробку насіння ярих культур «Вермимагом» 6-8 л/т;
  2. Впродовж вегетації рослин провести двохразове підживлення «Вермимагом» (5-7 л/га) з додаванням в бакову суміш 10-12 кг/га карбаміду або КАЗу, або сульфат амонію, або 5-7 кг/га аміачної селітри.

Обприскування слід проводити двічі:

зернових - у фазі кущіння або виходу в трубку, початок колосіння; сої та гороху - у фазі бутонізації; ріпаків - до по­чатку цвітіння; овочевих - у фазі 3-4 справжніх листоч­ків - початок цвітіння; соняшнику - у фазі 4 пар справжніх листків;

друге обприскування на початку формування зачаткових кошиків: картоплі - одночасно з обробкою проти колорадсь­ких жуків; повторне перед початком цвітіння; цукрових бу­ряків - у фазі розвитку рослин від змикання листя у рядках - до змикання між рядками; кукурудзи - у фазі 3-5листоч- ків, вдруге - у фазі 7-11 листочків.

Хочемо відмітити, що обприскування слід проводити в ре­комендовані фази розвитку рослин і звертати увагу на якість карбаміду: вміст біурету не більше 0,8%, щоб не було опіків.

Про роль гумінових речовин вже відомо понад 100 років, то­му і агрономи повинні пам’ятати про вплив гумінових речовин
на ріст і розвиток рослин, а про роль мезоелементів магнію та сірки в фотосинтезі більшість з них, на жаль, призабули.

Поживні речовини, що є складовими «Вермимагу», нанесені на поверхню листя та листяної ма­си, швидко поглинаються, проходять той самий шлях син­тезу, що і елементи, які надходять в рослину через кореневу систему, але у 5-8 разів швидше. Листяне підживлення рос­лин «Вермимагом» забезпечує живлення молодих рослин макро- і мікроелементами, особливо магнієм і сіркою, та гумінами. Треба зауважити, що завдяки піджив­ленню рослин через листя коефіцієнт засвоєння азоту підви­щується до 85-90%. Для порівняння: із добрив рослина за­своює 30-40% азоту. Тож, застосовуючи наші препарати, можна знизити затрати на азотні добрива в 2-3 рази. Лис­тяне підживлення рослин «Вермимагом» сприяє виробленню в рослині специфічних функціональних протеїнів, які значно збільшують її опір до стресових умов вирощування.

Високу ефективність наші препарати показали в багатьох господарствах Івано-Франківської, Одеської, Кіровоградсь­кої, Київської, Чернігівської та інших областей на зернових, ріпаках, сої, кукурудзі, соняшнику, картоплі, цукрових буря­ках, овочевих, в садах та виноградниках. Так в Одеській об­ласті препарати використовували в 46 господарствах на зер­нових, ріпаках, рисі та інших культурах, і вони показали ви­соку ефективність.

Застосування в технологіях вирощування с/г культур «Вермимагу» дасть можливість виростити високоякісний урожай