Регулятори росту виготовленні на основі гумінових речовин

Регулятори росту виготовленні на основі гумінових речовин

В останні роки зростає інтерес до біологічних сти­муляторів росту і розвитку рослин, вироблених на основі гумінових кислот.

Вироблені на їх основі біостимулятори росту і розвитку рослин сприяють внесенню змін у процеси життєдіяльності рослин та їх структуру з метою підвищення врожайності і поліп­шення якості продукції.

Проте в зв'язку з використанням різних видів сировини для їх виробництва - біогумус (вермикомпост), торф, вугілля, лігніни, сланці, сапропелі і інші та різні технології виробництва одержують їх різними по властивостях, ефективності і екологічній безпеці.

Так, одержані дані по елементному вмісту гумінових спо­лук, показують, що властивості їх змінюються від виду сирови­ни: кам'яне і буре вугілля- торф- сапропелі - біогумус. Адже алі­фатичні компоненти в основному витрачаються при сільськогос­подарському використанні грунтів в процесі життєдіяльності рос­лин і мікрофлори, внаслідок чого зменшується кількість лабіль­ної (легко мобілізуючої, активної) органічної речовини (гумусу) і як наслідок зниження родючості грунтів, тому поповнення запасів органічної речовини в грунтах повинно здійснюватися за рахунок препаратів, які містять відповідні компоненти.

До таких препаратів відносяться в першу чергу, гумінові кис­лоти одержані з біогумусу і сапропелів, в молекулах яких перева­жає аліфатична частина вуглеце-ліпідно-білкової природи.

Доведено, що гумінові кислоти вермикомпостів (біогумусу) та сапропелей всіх класів відрізняються від торф'яних високим вмістом гідролізу речовин у т.ч. легкомобілізуючих, вони володі­ють найбільшою властивістю до комлексоутворення з катіонама металів(важкі метали, елементи живлення) і фізіологічною актив­ністю.

Стимулювання гуміновими речовинами росту і розвитку рос­лин також зв'язано з наявністю кисневмістимих груп.

У гумінових речовинах одержаних із вермикомпостів та са­пропелів в порівнянні із гуміновими речовинами отриманих із ін­ших компонентів значно більше міститься фульвокислот і більш розвинута аліфатична частина, вони багаті карбоксильними гру­пами.

Літературні дані і результати досліджень наукових установ свідчать про принципові відмінності гумінових речовин одержаних із вермикомпостів і сапропелей з однієї сторони і із ву­гілля та лігніну з другої сторони, що дозволяє зробити слідуючі висновки:

  1. У гумінових претаратах (біостимулятори і добрива), які отримані із вугілля переважає ядерна частина конденсірованих ароматичних структур, які стійкі до хімічної і біодеструкції, при внесенні в грунт або на рослину під час вегетації вони будуть збільшувати в основному вміст стабільного, інертного неактивно­го вуглецю, не впливаючи значуще на їх біологічну активність.

  2. Гумінові речовни отримані із біогумусу сапропелю ("Вермимаг" та ін..) являються джерелом самого широкого спек­тру біологічно активних органічних (амінокислоти, аміноцукри, пектини, гумінові, мелоноідіни, фульвові і ін.. кислоти), вітаміни В1, B2,B3,D,C,E, каротин, фітогормони, хлорофіл і макро та мікроелементи (К,Р,N,Са, Mg, Fe, Si, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co, Br і ін.).

В порівнянні – “Гуміфілд” ВР-18 (згідно даних сайту) містить солі гумінових кислот (180 г/л), солі фульвокислот – (20 г/л), амінокислоти, 3 % заліза, 0,2 % азоту, заліза ( Fe) – 0,2 %, рН – 10,1.

"Вермимаг" крім гумінових кислот, фітогормонів, амінокислот вітамінів містить 1,9-2,7 % калію, 0,2-0,3 % азоту, 0,3-0,4 % фосфору, понад 20 мезо-та мікроелементів:

магнію (2500-3500 мг/л), цинку (18-35 мг/л), заліза (10-20 мг/л), бору (13-28 мг/л), мідь (70-90 мг/л), молібден (18-25 мг/л), селен (0,002 %) та інші, рН – 7,5-8,5. Крім того необхідну кількість спор корисних мікроорганізмів.